otbs.euRegulamin wynajmowania mieszkań

REGULAMIN WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OTBS Sp. z o.o.
z dnia 18.03.2020  r.
 
§1
 
Niniejszy regulamin określa tryb i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (dalej „OTBS” lub „Towarzystwo”).
 
§2
 
            Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla konkretnych najemców oparte są zwłaszcza o przepisy:
1.        ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2195),
2.        ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.),
3.        rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1720 ze zm.)
 
§3
 
            OTBS podaje do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej OTBS, jakie zasoby mieszkaniowe zamierza wybudować, lub obecnie posiada w swojej ofercie, planowany koszt budowy, orientacyjne terminy zasiedlenia mieszkań oraz miejsce w jakim mogą być składane wnioski o wynajem mieszkań .
 
§4
 
1.        Mieszkania należące do zasobów Spółki mogą być wynajmowane, z zastrzeżeniem ust. 3, wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
a)    osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
b)   dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza kwot wynikających z art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
2.        Towarzystwo może wynająćlokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w wypadku określonym w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
3.        Postanowienia ust. 1 stosuje się tylko do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.
 
§5
 
Łączny dochód kandydata i osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania powinien gwarantować regularne wpłaty należności wynikających z najmu mieszkania
 
§6
 
1.        Określa się minimalny poziom dochodów  dla gospodarstwa domowego osób starających się o przydział mieszkania w OTBS w wysokości:
a)    w jednoosobowym gospodarstwie domowym 2 350,00 zł
b)   w dwuosobowym gospodarstwiedomowym    3 500,00 zł
c)    w trzyosobowym gospodarstwie domowym                4 350,00 zł
d)   w czteroosobowym gospodarstwie domowym             5 100,00 zł
e)    w pięcioosobowym gospodarstwie domowym             5 950,00 zł
2.        W przypadku nie wykazania wystarczających dochodów przez najemcę  można wziąć pod uwagę oświadczenie osób bliskich o zapewnieniu pomocy finansowej dla regularnego płacenia czynszu i innych świadczeń związanych z najmem lokalu.
3.        Formę zabezpieczenia określa każdorazowo Zarząd OTBS, w szczególności może ono polegać na udzieleniu poręczenia lub wystawieniu weksla in blanco.
 
§7
 
1.        O kolejności przyznania lokalu mieszkalnego (zawarcia umowy najmu) decyduje  data złożenia wniosku o wynajem mieszkania.
2.        Przy każdej nowej inwestycji Towarzystwa następuje aktualizacja wszystkich złożonych wniosków. Aktualizacja złożonych wniosków następuje przez listowne wezwanie przez Towarzystwo, na posiadane adresy zamieszkania, do aktualizacji wniosków w określonym terminie. Osoby, które nie dokonają aktualizacji w wyznaczonym terminie lub doręczenie wezwania będzie nieskuteczne, skreśla się z listy oczekujących.
 
§8
 
1.        Wnioski przyszłych najemców o wynajem mieszkania składa się w siedzibie OTBS
2.        Zarząd OTBS może podpisać umowę z przyszłym najemcą po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 
§9
 
            Jeżeli realizacja nowej inwestycji następuje przy finansowym wparciu Miasta Oświęcim umowa zawarta pomiędzy OTBS a Miastem Oświęcim może przewidywać uprawnienie, dla Miasta Oświęcimia do wskazania osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z OTBS.
 
§10
 
Z osób zakwalifikowanych, ale które nie otrzymały przydziału Zarząd OTBS tworzy listę rezerwową.
 
§11
 
Zarząd Spółki zawiera umowy w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego w wysokości określonej przez Zarząd OTBS z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

§ 12
 
Przyszły najemca zobowiązuje się wpłacić kaucję w wysokości 12-krotności czynszu za dany lokal obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Dowód wpłaty kaucji będzie konieczny przy podpisaniu umowy najmu.
 
§13
 
Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu jest zobowiązana na żądanie OTBS przedstawić zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 
§14
 
            Najemca ma obowiązek informować niezwłocznie Spółkę o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 
§15
 
            Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 18.03.2020 r.


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

OK