otbs.euRegulamin rozliczania kosztów ciepła


REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DOSTARCZONEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ CENTRALNE OGRZEWANIE ORAZ USTALENIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA NAJEMCÓW LOKALI W ZASOBACH OŚWIĘCIMSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 paĄdziernika 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie cieplnym (Dz. U. Nr 96 poz. 1053).

2.Ustawa z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 120 poz. 787 z 1988r. z późn. zm.)

§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.Wynajmujący - Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2.Najemca - użytkownik lokalu, a także osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego.

3.Ciepłomierz - urządzenie wyliczające i wskazujące ilość energii cieplnej jaka została pobrana na cele ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania

4.Koszty ciepła - koszty ponoszone przez Wynajmującego na rzecz dostawców ciepła, energii elektrycznej dla potrzeb kotłowni, obsługi kotłowni i węzłów mieszkaniowych a także części zamiennych i okresowych przeglądów, które składają się z kosztów stałych i zmiennych, a dotyczą i służą wyłącznie do celów uzyskania, przygotowania i dostarczenia ciepła na lokale.

4.1. Na koszty stałe składa się suma opłat ponoszonych przez Wynajmującego na rzecz:

- Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - opłaty abonamentowe, przesyłowe stałe,

- Górnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. - opłaty abonamentowe, przesyłowe stałe.

- opłaty abonamentowe stałe, związane z bieżącą całodobową obsługą zespołu kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną,

- opłaty związane z corocznym przeglądem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego oraz inne opłaty związane z utrzymaniem bieżącej eksploatacji kotłowni oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania

- ENION S.A. opłaty za dostarczenie energii elektrycznej potrzebnej dla pracy kotłowni (sterowniki, pompy, piece, oświetlenie, itp.).

4.2. Na koszty zmienne składa się suma opłat za media dostarczone do Wynajmującego przez:

-Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - opłaty za dostarczone ciepło, oraz opłaty przesyłowe zmienne, za nośnik ciepła i przekroczenia poboru mocy,

-Górnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. - opłaty za dostarczony gaz oraz opłaty przesyłowe zmienne, za odchylenia od ciepła spalania, za przekroczenia mocy,

-inne opłaty związane bezpośrednio z dostarczeniem energii cieplnej do lokali (części zamienne pomp, wymienników, itp.).

Zsumowane opłaty zmienne dla danego budynku (suma odczytów zużycie z głównych liczników) po podzieleniu ich przez zużycie ciepła dla całego budynku (suma odczytanych subliczników mieszkaniowych) dają koszt opłaty zmiennej 1 GJ.

W lokalach niewyposażonych w subliczniki ciepła rozliczenie opłaty zmiennej następuje na zasadzie przeliczenia udziału powierzchni ogrzewanej lokalu do całości powierzchni ogrzewanej budynku

4.3. Wartości opłaty zmiennej za jednostkę zużytego ciepła w mieszkaniu (1 GJ) i stałej (1 m2 powierzchni użytkowej budynku) nie są opłatami taryfowymi dostawcy, wynikającymi z zawartych umów, lecz wynikają z rzeczywiście poniesionych kosztów ogrzewania całego budynku, które mogą być różne w zależności od budynku, okresu zimowego i zależne są przede wszystkim od warunków cieplnych budynku, Ąródła dostaw i indywidualnych zachowań użytkowników.

§ 3

1.Koszty stałe i zmienne ciepła dostarczonego na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych, rozliczane są jeden raz w roku za okres od 01.VII do 30.VI, tj. za pełne 12 miesięcy.

2.W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego (np. oddanie budynku zasiedlenia, zmiana najemcy) rozliczenie następuje od daty przekazania lokalu do 30.VI.

3.Koszty stałe i zmienne ciepła dostarczonego na ogrzewanie lokali użytkowych rozliczane są w okresach miesięcznych.

§ 4

Koszty ciepła dostarczonego na ogrzewanie danego budynku posiadającego ciepłomierze główne, stanowią koszt właściwy zużycia energii cieplnej dla danego budynku.

§ 5

1.W opomiarowanym systemie rozliczeń zasobów lokalowych Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. stosuje się współczynniki korygujące zużycia centralnego ogrzewania.

2.Wartość współczynników korygujących zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby centralnego ogrzewania stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. W celu wyliczenia ilości ciepła pobranego do wykorzystania na cele centralnego ogrzewania przyjmuje się zasadę iż po przepłynięciu:

–w budynku przy ul. Sadowej 16 i 11 Listopada 3 - 17,5 m3 wody zimnej przez licznik wody zimnej następuje zużycie 1 GJ energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozostała wartość stanowi ilość zużytą na centralne ogrzewania,

–w budynku przy ul. Sadowej 20 – 15 m3 wody zimnej przez licznik wody zimnej następuje zużycie 1 GJ energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, pozostała wartość stanowi ilość zużytą na centralne ogrzewania,

§ 6

Fizyczną jednostką rozliczeniową dla:

-kosztów stałych ogrzewania jest zł za m2 powierzchni użytkowej,

-kosztów zmiennych ogrzewania jest zł za GJ zużytej energii.

§ 7

1.Odczyty i rozliczenia zużycia ciepła dokonywane są poprzez pracowników Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

2.Odczyty ciepłomierzy w mieszkaniach i lokalach użytkowych odbywają się jeden raz w miesiącu.

3.Najemca ma prawo każdorazowo sprawdzić odczyty wskazań własnego ciepłomierza.

4.Najemca, u którego stwierdzono wadliwie działający licznik ciepła, a wada powstała z przyczyn niezależnych od Najemcy, zużycie ciepła za ten okres będzie miał naliczone jako średnie zużycie za ostatnie 3 miesiące.

§ 8

1.W okresie rozliczeniowym najemca zobowiązany jest wnosić w okresach miesięcznych opłaty zaliczkowe zapewniające pokrycie kosztów dostarczonego ciepła na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2.Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami za używanie lokalu w terminie:

- do dnia 10 każdego miesiąca za lokale użytkowe,

- do dnia 15 każdego miesiąca za lokale mieszkalne.

§ 9

1.W ciągu 60 dni od odczytu na koniec danego okresu rozliczeniowego następuje indywidualne rozliczenie należności za dostarczone ciepło na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z każdym Najemcą lokalu i ustalenie nowej zaliczki. Nowa zaliczka obowiązuje od dnia podanego na wydruku należnych opłat za użytkowany lokal.

2.Najemca lokalu otrzymuje na piśmie rozliczenie kosztów ciepła ciepła dostarczonego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3.Najemca może reklamować na piśmie prawidłowość rozliczenia rocznego w ciągu 30 dni od daty otrzymania rozliczenia.

§ 10

1.W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek przekroczy należność za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynikającą z rozliczenia kwotę nadpłaty Najemca lokalu może odliczyć przy najbliższej opłacie za używanie lokalu.

2.W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek nie pokryje należności za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynikającej z rozliczenia, Najemca obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą zaliczką miesięczną.

§ 11

Najemca lokalu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdym uszkodzeniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej lub zimnej wody użytkowej wewnątrz lokalu.

§ 12

Każda ingerencja Najemcy w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej lub zimnej wody użytkowej bez pisemnej zgody Wynajmującego, a w szczególności:

a) zabudowanie dodatkowych grzejników, lub powiększanie istniejących zestawów oraz ich zamiana,

b) spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub samowolna zmiana nastaw wstępnych grzejników,

c) uszkodzenie ciepłomierza lub jego plomby,

stanowi rażące naruszenie obowiązków przez Najemcę lokalu.

Od Najemcy samowolnie dopuszczającego się czynności wyszczególnionych powyżej Wynajmujący może rościć odszkodowania na pokrycie wyrządzonych szkód.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku plomby na ciepłomierzu, Najemca zostanie dodatkowo obciążony wg podwójnej stawki średniego zużycia na podstawie najmniej korzystnego dla Najemcy okresu miesięcznego z ostatnich 12 miesięcy wskazanego przez oplombowany układ.

§ 13

Najemcy lokali użytkowych, w których zdemontowane zostały grzejniki, ponoszą opłaty stałe za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania.

§ 14

Fakt niedogrzania lokalu powinien być potwierdzony przez pracownika Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006r.Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

  • Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ adres e-mail naszego biura. Prosimy o korzystanie z nowego adresu:
    biuro@...... ( w miejsce kropek nalezy wpisać otbs.eu)

OK