otbs.euDeklaracja dostępnościWstęp deklaracji


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://otbs.eu/

Dane teleadresowe jednostki:
 
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Plac Słoneczny 4/1
32-600 Oświęcim
tel. 33 841 17 18
fax: 33 445 42 71
e-mail: biuro@otbs.eu

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-03
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • na stronie znajdują się skany dokumentów,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie maja w pełni dokładnych opisów.
 

Ułatwienia na stronie


Strony internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza Tab,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu Ctrl + p (drukuj) pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez tła, grafiki itp.
 

Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agnieszka Noworyta 
e-mail: [email protected] 
Telefon: 33 841 17 18 wew. 26
 

Procedura wnioskowo-skargowa


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
 

Dostępność architektoniczna


Spełnione są minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
 • przy wejściu do budynku brak schodów
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny
 • możliwość wstępu z psem asystującym
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo


OK