otbs.euRegulamin rozliczania kosztów zużycia wody


REGULAMIN
ROZLICZANIA I OPŁAT ZA ZUŻYTĄ WODĘ ORAZ ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
W LOKALACH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH
OŚWIĘCIMSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. Nr 26 poz.257).

2. Ustawa z dnia 2 lipca 1994r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jednolity tekst Dz. U. Nr 120 poz. 787 z 1988r. z póĄn. zm.)

§ 1

1.Opłata za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków wynika z zasady: ilość zużytej wody równa się ilości odprowadzanych ścieków.

2.Należność za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków w danej nieruchomości rozlicza się na podstawie wskazań licznika lub liczników głównych wody zainstalowanych w tej nieruchomości.

a) W przypadku budynków całkowicie opomiarowanych, rozliczenie zużycia wody dokonuje się na podstawie wskazań wodomierzy znajdujących się w poszczególnych mieszkaniach i lokalach użytkowych z tym, że ewentualną różnicę pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych należy rozliczyć na wszystkie mieszkania i lokale użytkowe w budynku w równych częściach.

§ 2

1.Najemca zobowiązany jest do dokonania legalizacji, ewentualnej wymiany lub naprawy wadliwego licznika oraz do ponoszenia kosztów z tym związanych. Do obowiązków OTBS należy legalizacja bądĄ wymiana wodomierzy w mieszkaniach gdzie pobierana jest opłata legalizacyjna.

3.Do obowiązku najemcy należy nie dopuszczenie do zerwania lub uszkodzenia plomby. Fakt uszkodzenia lub wadliwego działania licznika należy bezzwłocznie zgłosić w biurze OTBS. W tym przypadku obciążenie z tytułu zużycia wody będzie dokonywane wg. normy ustalonej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

4.W przypadku stwierdzenia:

a) poboru wody z pominięciem wodomierza,

b) uszkodzenia wodomierza lub plomby zawinionego przez użytkownika,

c) oddziaływania wodomierza w celu zmiany wskazań lub zakłócenia jego pracy

użytkownik pokrywa straty poniesione z tego tytułu przez innych najemców lokali w tym budynku.

§ 3

1.Odpowiedzialny w OTBS pracownik winien dokonywać wyrywkowych kontroli prawidłowości wskazań liczników indywidualnych. W przypadku stwierdzenia wadliwości licznika lub naruszenia plomby obciążenie z tytułu zużycia wody będzie dokonywane wg. normy ustalonej w poprzednim okresie rozliczeniowym.

5.Odpowiedzialny w OTBS pracownik zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji zużycia wody zarówno wg. wskazań liczników indywidualnych jak i wodomierzy głównych. W przypadku stwierdzenia znacznych różnic w odczytach niezwłocznie podejmuje działania celem ich wyjaśnienia.

6.Odpowiedzialny w OTBS pracownik winien jeden raz w miesiącu dokonywać odczytu wodomierzy głównych wspólnie z pracownikami dostawcy wody. Po odczycie wodomierza głównego należy równocześnie odczytać wskazania wodomierzy dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych. W czasie odczytywania zużycia wody należy sprawdzić stan plomby zabezpieczającej wodomierz.

§ 4

1.Rozliczanie faktycznego zużycia wody z najemcami będzie dokonywane w okresach miesięcznych uwzględniając przy rozliczaniu ewentualną zmianę ceny wody i opłat za odprowadzanie ścieków.

§ 5

1.Cenę zimnej wody i odprowadzanie ścieków za 1 m3 ustala Rada Miasta Oświęcim na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005r.Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo

  • Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego uprzejmie informuje, że w związku z przedłużająca sie awarią serwerów dostawcy poczty elektronicznej e-mail utrudniona jest komunikacja tą drogą.

OK