otbs.euRegulamin porządku domowego


§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Obowiązki mieszkańców
§ 3. Przepisy porządkoweREGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
 

§ 1.
Postanowienia ogólne
 
1. Regulamin Porządku Domowego zwany dalej „Regulaminem” obowiązuje najemców lokali mieszkalnych zwani dalej „najemcami”, osoby wraz z nimi zamieszkujące w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu (OTBS) oraz inne osoby przebywające na nieruchomościach stanowiących własność OTBS Sp. z o.o. zwani dalej „mieszkańcami”.
2. Niniejszy Regulamin obejmuje budynki znajdujące się w zasobach OTBS Sp. z o.o. i tereny do nich przyległe.
3. Najemcy oraz mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 
 
§ 2.
Obowiązki mieszkańców
 
Najemcy, osoby ich reprezentujące i mieszkańcy są zobowiązani:
1. dbać o lokale mieszkalne, budynek, w którym się one znajdują  oraz jego otoczenie a także zapobiegać ich dewastacji.
2. w przypadku stwierdzenia  awarii lub uszkodzeń zgłaszać je niezwłocznie w OTBS a poza godzinami pracy na nr awaryjne:
a) instalacje elektryczne – tel. 607 930 390, 512 026 485,                                                        
b) instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – tel. 660 172 770, a razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby w szczególności:
c) straż pożarna – 998, 112,
d) pogotowie ratunkowe - 999, 112,
e) policja- 997, 112,
f) straż miejska – 33 842 49 99,
g) pogotowie gazowe – 33 844 47 71,
h) pogotowie energetyczne – 33 842 49 15 .
3. w przypadku awarii powodującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody, do natychmiastowego udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu usunięcia przyczyn awarii. Jeżeli najemca lub osoby go reprezentujące są nieobecni, albo odmawiają udostępnienia lokalu, osoby reprezentujące OTBS mają prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale. W przypadku gdy otwarcie lokalu mieszkalnego nastąpiło pod nieobecność najemcy lub osób go reprezentujących - OTBS jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia najemcy lub osób go reprezentujących. Z czynności tych sporządza się protokół.
4. udostępnić lokale służbom remontowym, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urządzeń wspólnych.
5. do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na  terenie obowiązywania Regulaminu z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie.
6. do utrzymania zamieszkanych lokali oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
7. nie umieszczania bez pisemnej zgody OTBS reklam, szyldów i ogłoszeń na terenie obowiązywania niniejszego regulaminu.
 
 
§ 3.
Przepisy porządkowe:
 
1. Najemcy i mieszkańcy są zobowiązani  wzajemnie sobie pomagać i nie zakłócać spokoju innym.
2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 zaś cisza remontowa obowiązuje w godzinach od 20.00 do 8.00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić ciszę i spokój lub w inny sposób powodować hałasu.
3. Trzepanie dywanów itp. może odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, w dni powszednie  w godz. od 08:00 do 20:00.
4. Trzymane w lokalu mieszkalnym zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju zaś ich posiadacze są zobowiązani usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swe zwierzęta.
5. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach powinny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
6. W pomieszczeniach wspólnych, przynależnych do lokali mieszkalnych oraz na balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, żrących i cuchnących, środków chemicznych, oraz gazu w butlach.
7. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
8. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny w piwnicach bez uzgodnienia z OTBS.
9. Ciągów komunikacyjnych nie wolno zastawiać. Niezastosowanie się do tego zakazu może spowodować usunięcie przez OTBS tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny.
10. Parkowanie pojazdów jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Ustawianie pojazdów na terenie obowiązywania niniejszego regulaminu, niezgodne z przepisami o ruchu drogowym, na ciągach dla pieszych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym jest zabronione i może spowodować odholowanie pojazdu, na koszt właściciela pojazdu lub jego posiadacza, na parking strzeżony.
11. Zabrania się parkowania na terenie  obowiązywania niniejszego regulaminu samochodów ciężarowych, dostawczych lub pojazdów specjalnych.
12. Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów obciążają właściciela lokalu, który szkodę spowodował, przy czym mają zastosowanie przepisy § 1 ust. 2.
13. Zabronione jest picie alkoholu i palenie tytoniu w pomieszczeniach wspólnych budynku, a w szczególności w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach i na klatkach schodowych.
14. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników znajdujących się altankach śmietnikowych. Do pojemników segregacyjnych, należy wrzucać odpowiednio – makulaturę, szkło, plastyk.
15. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt właściciela tego lokalu i w sposób uzgodniony z OTBS.
16. Zabrania się:
a) zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i drapania na ścianach budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni,
b) malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących części wspólne budynków oraz wieszania i przybijania tablic lub przedmiotów bez zezwolenia Zarządu OTBS, urządzania miejsc do zabaw dla dzieci poza miejscami wyznaczonymi przez Zarząd.
c) używania otwartego ognia na balkonach i dymienia.
17. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby osoby niepełnoletnie stosowały się do postanowień Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez niepełnoletnich odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
18. Zobowiązuje się mieszkańców do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym także domokrążcom i osobom oferującym usługi mieszkańcom.
19. W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb technicznych o których mowa w paragrafie 2  pkt. 2 kosztami ich przybycia obciążony zostanie winny takiego wezwania.
20. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez właściciela lokalu lub osobę reprezentującą jego prawa - OTBS jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku najmu oraz do eksmisji najemcy.


Zarząd OTBS Sp. z o.o.Zarząd OTBS Sp. z o.o. zwraca się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie niniejszego Regulaminu


Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
Adres e-mail: biuro@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo


OK