A A A

O nas

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkaniowym przygotowaliśmy ofertę nowoczesnego i energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego na wynajem z możliwością wykupu na własność. Inwestycja została rozpoczęta w II kwartale 2016 roku, a planowany termin oddania budynku do użytkowania to IV kwartał 2017 roku.

Oferowany budynek wielorodzinny zlokalizowany jest na osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu przy ul. Zagrodowej. Lokalizacja ta łączy w sobie łatwy dojazd (osiedle położone jest w odległości około 500 od drogi nr 948 w kierunku Kęt i Bielska-Białej oraz drogi nr 44 w kierunku Krakowa i Katowic) z piękną okolicą doliny Soły.
Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką, której 100% udziałów posiada Gmina Miasto Oświęcim. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku i wpisana jest pod numerem KRS: 0000086315 Sąd Rejonowy w Krakowie, NIP: 549-20-54-500, REGON: 357118653.
Do chwili obecnej oddaliśmy do użytku:
- zasoby własne: 3 budynki wielorodzinne dla 256 rodzin, 12 lokali użytkowych
- na sprzedaż: 1 budynek wielorodzinny dla 26 rodzin, 9 domów w zabudowie szeregowej
Spółka nie zalegała i nie zalega z zapłatą podatków, a także nie ma zaległości z tytułu składek na ZUS.
Zapewniamy pełną gwarancję wykonalności inwestycji, bez ryzyka finansowego dla przyszłych lokatorów.
 

HISTORIA
OŚWIĘCIMSKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP Z O.O.

 
Stan prawny firmy

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym z dnia 18 listopada 1999 roku w wykonaniu uchwały numer XVIII/146/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 22.09.1999 roku w sprawie utworzenia spółki pod nazwą Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut Towarzystwa stanowi umowa notarialna powołująca Towarzystwo jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Statut ten został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa Rozwoju Miast. Określa on m.in. powołanie i kompetencje poszczególnych organów TBS-u, takich jak: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd. Spółka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2000 roku z chwilą powołania na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Pana mgr inż. Bogdana Białeckiego. Siedziba spółki obecnie mieści się w Oświęcimiu przy ulicy 11 Listopada 16C.

Przedmiot działania
1.Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2.Spółka może również:
1) Nabywać budynki mieszkalne;
2) Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;
5) Prowadzić inną działalność związaną budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
a) Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
b) Budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;
c) Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
d) Przeprowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa;
e) Zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno – oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.
 

Dotychczasowe działania firmy

Na zlecenie Urzędu Miasta wykonano aktualizację Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego zakres obejmuje teren planowanej inwestycji i ograniczony jest:
  • od północy ulicą Sadową,
  • od zachodu ulicą 11 Listopada,
  • od wschodu istniejącą drogą polną,
  • od południa ulicą Zagrodową.

Koncepcję całościowego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego przyszłego osiedla pt. "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej docelowego zagospodarowania działki o powierzchni około 6 ha, położonej na osiedlu Stare Stawy, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, typu miejskiego, zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego" opracowała wyłoniona w formie przetargowej firma "Projekt" z Jeleniej Góry. Koncepcja ta uzyskała pozytywną opinię Zarządu Miasta i Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego i jest kanwą na podstawie, której opracowywane są kolejne etapy realizacyjne.

Pierwszy z zaprojektowanych budynków (budynek „B” przy ul. Sadowej 20 A-E) został wybudowany przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i oddany do użytkowania w 2003r. Posiadał on 60-t mieszkań z podziałem na:20 mieszkań o powierzchni 59,24 m2 oraz 40 mieszkań o powierzchni 46,28 m2. Łączna powierzchnia użytkowa 3036 m2.

Kolejnym blokiem był budynek mieszkalno-usługowy (budynek „A” przy ul. Sadowej 16 A-D oraz ulicy 11 Listopada 3 A-G), w którym na przeważającej części parteru zostały zlokalizowane usługi o powierzchni około 1 150 m2 (m.in. sklepy, gabinety lekarskie, apteka, przedszkole, laboratorium, siłownia) Liczba mieszkań wyniosła 120 o powierzchni od 29 m2 do 75 m2. Łączna powierzchnia mieszkań to około 5 600 m2.Dodatkowo przy budynku powstały dwa place zabaw oraz parkingi na ponad 120 samochodów osobowych.

W roku 2005 Spółka wybudowała 3 domy w zabudowie szeregowej o powierzchni 140m2 każdy.

Ostatnim z wybudowanych przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego był budynek dla 76 rodzin o powierzchni użytkowej 3 850 m2(budynek „F” przy ul. Sadowej 54-64) Posiada on mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 28 m2 do 72 m2. W tym przypadku również wybudowany został plac zabaw oraz parkingi na około 80 samochodów osobowych.

Spółka w 2009 roku pozyskała dotację celową z EkoFunduszu na doposażenie budynku „F” w odnawialne źródła energii (solary oraz pompę ciepła)

Brak środków na dalsze finansowanie budownictwa przy udziale Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz jego zamknięcie spowodował, iż Spółka postanowiła kontynuować dalsze zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych za pomocą budowania budynków (jedno i wielorodzinnych) z pieniędzy przyszłych właścicieli. W ten sposób w roku 2011 powstało 6-ć domów w zabudowie szeregowej, a także w 2012 roku budynek wielorodzinny dwu klatkowy z podziałem na trzynaście mieszkań w każdej z klatek oraz parkingiem podziemnym

Eksploatacja i zarządzanie zasobami

Urząd Miasta chcąc pozyskać działki pod planowaną budowę budynku komunalnego oraz pod budowę drogi osiedlowej dla tych budynków i budynku TBS-u zaproponował zamianę swoich działek zlokalizowanych w obrębie ulic Zagrodowej i Kossaka przewidzianych pod zabudowę indywidualną i szeregową, na działki należące do Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr pgr. 289/143 (teren pod drogę osiedlową) pgr. 289/154 (teren pod budynki komunalne). Zamianę tą dokonano na mocy aktu notarialnego z dnia 12 listopada 2002 roku.

W związku z pozyskaniem terenu pod zabudowę szeregową na osiedlu Stare Stawy poprzez zamianę gruntów i zapotrzebowaniem społeczności lokalnej na taką formę budownictwa, Zarząd wystąpił o aktualizację mapy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Pierwszy etap został zrealizowany w 2005 r budową trzech domów w zabudowie szeregowej (z siedemnastu przewidzianych do zabudowy). Powierzchnia użytkowa każdego z planowanych domków wynosi około 140 m2 i składa się z:
  •     w poziomie parteru z obszernego pokoju dziennego (z kominkiem) wraz z aneksem kuchennym, w. c. oraz garażem,
  •     w poziomie z piętra z czterech sypialni, łazienki z w. c. oraz tarasu nad garażem i balkonem,
  •     w poziomie z poddasza z pokoju relaksacyjnego.

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. 11-go Listopada 16c
tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
 
 
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo