A A A
 • Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. otrzymało pozwolenie na budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego „N” na Osiedlu Stare Stawy w Oświęcimiu.

Aktualności i ogłoszenia

 • Nowe zagospodarowanie terenu na osiedlu Stare Stawy i budowa 9 budynków mieszkalnych

  15.10.2018 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miasta Oświęcim zaplanowało zagospodarować teren na osiedlu Stare Stawy w stronę Castoramy,
 • Budowa budynku K przy ul. Zagrodowej Osiedle Stare Stawy

  3.10.2018 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż w tym tygodniu Generalny Wykonawca rozpoczyna prace związane z tyczeniem i grodzeniem terenu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego „K”,
 • Informacja na temat budowy budynku przy Placu Słonecznym 4 Stare Miasto Oświęcim

  14.09.2018 Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozpoczęło prace związane z wyburzeniem starej kamienicy
 • Ochrona danych osobowych

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
   

  INFORMACJE OGÓLNE
  Od 25 maja 2018 r. stosowane Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.
  ADMINISTRATOR DANYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 11 Listopada 16c 32-600 Oświęcim, NIP 5492054500, REGON 357118653, KRS 0000086315, Telefon:  33 486 95 72, tel. 33 445 42 75, tel. 33 844 40 64, tel. 33 841 17 18, fax 33 445 42 71, strona internetowa: www.otbs.eu, e-mail: sekretariat@otbs.eu.
  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: kinga@informatics.jaworzno.ploraz listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.
  CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane niezbędne do rozliczenia transakcji kupna- sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:
  1)                   realizacji warunków zawieranych umów;,
  2)                   wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
  3)                   dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.
  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  1)                   Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;
  2)                   Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy.
  3)                   Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
  ODBIORCY DANYCH
  Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.
  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
  Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego; ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; aktów wykonawczych.
  INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
  Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.
   
 • Przydział mieszkań do budynku K na Osiedlu Stare Stawy

  25.07.2017 Obecnie trwa aktualizacja wniosku - osoba zainteresowana ma możłiwość przy aktualizacji wniosku wyboru tylko jednego mieszkania.
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

32-600 Oświęcim, ul. 11-go Listopada 16c
tel  33 486 95 72
tel. 33 445 42 75
tel. 33 844 40 64
tel. 33 841 17 18
fax 33 445 42 71
Adres e-mail: sekretariat@
Po znaku @ należy dopisać otbs.eu
 
 
 
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 7.oo – 15.oo
Wtorek 7.oo – 16.oo
Środa 7.oo – 15.oo
Czwartek 7.oo – 15.oo
Piątek 7.oo – 14.oo